Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

 •  

  ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  A MATERASSO-2002 Korlátolt Felelősségű Társaság (tulajdonát képező www.materasso.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kapcsán az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást adja a honlap igénybe vevői számára:

  A Materasso-2002 Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint adatkezelőt (a továbbiakban Adatkezelő) az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 29.§ alapján, mint Adatkezelőt 01109-0001 számon és a 01109-0002 számon nyilvántartásba vette.

  A Materasso-2002  Kft., mint adatkezelő, marketing tevékenységéhez felhasználhatja az adatbázisában lévő, beleegyezésüket adó személyek adatait e-mailben, postán, mms-ben, sms-ben vagy telefonon.

  Az Adatkezelő működése során:

  1. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  3. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
  4. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény
  5. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.

  Adatkezelő kijelenti, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3.§-ában foglaltak kapcsán, hogy adatokat csak szolgáltatásának igénybevétele kapcsán gyűjt, egyéb forrásból – nyilvánosságra hozott adatállományból, polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartását végző szervtől - származó adatokat nem kezel.

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

  1. Az Adatkezelő szolgáltatása nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

  2. Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára időtartamára és helyre vonatkozó adatokat.

  Az 1.-2. pontban megjelöltek alapján az igénybe vevő döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.

  1.-2.pontban rögzített adatokat - a 4. pontban megjelölt eset kivételével - az Adatkezelő törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, a szerződés teljesítése valamint a számlázást követően.

  3. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtása érdekében technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A rendszer működése során technikailag elengedhetetlenül rögzítésre kerülő adatok az igénybe vevő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként folyamatosan rögzít. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az igénybe vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be és kilépéskor automatikusan rögzíti.

  A honlap egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő rendszere kisméretű adatfájlokat helyez el automatikusan az igénybe vevő számítógépén. ('cookie'), erről az igénybe vevő további értesítést nem kap, az adatfájlok a rendszer egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az igénybe vevő internetes böngészőjének útmutatója alapján. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

  Ezen adatokat felhasználási céljuk (rendszer működésének biztosítása illetve a statisztikai szempontból indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben) megszűnése esetén, vagy az igénybe vevő kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti.

  Ezen adatok azonban az Adatkezelő részéről egyéb igénybe vevői adatokkal össze nem kapcsolhatóak.

  A külső szolgáltatók, közöttük a Google, a hirdetők hirdetéseit az internetes webhelyeken jelenítik meg.

  A külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.

  A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  4. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fenti adatokat bármely a fent rögzítettektől eltérő célból (így különösen címzett elektronikus hirdetés vagy címzett tartalom eljuttatására) csak ezen cél pontos megjelölése és az igénybe vevő kifejezett hozzájárulása alapján kezelhet.

  5. Az Adatkezelő személyes adat kezelhet akkor is, ha az igénybevevő hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a.) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b.) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

  Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár a info@materasso.hu e-mailcímre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.

  Az Adatkezelő nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak az igénybe vevőknek név és lakcímadatairól, akik kérték adataiknak közvetlen üzletszerzés (direktmarketing), elektronikus hirdetés céljából kezelt adataiknak kezelésének megszüntetését. A tilalmi listán szereplő igénybe vevőktől közvetlen üzletszerzés céljából hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve ha a tilalom csak egyedileg maghatározott célra vonatkozik.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az általa igénybe vett adatfeldolgozó részére továbbítja, Adatkezelő számára a személyes adatokat csak és kizárólag az igénybe vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján továbbít.

  Az igénybe vevő jogai:

  Az igénybe vevő kérheti az Adatkezelő:

  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak törlését
  d) vagy zárolását.

  a) Az igénybevevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az igénybevevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az igénybevevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

  A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az igénybevevőel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

  Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

  b) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

  c.) A személyes adatot törölni kell, ha
  a) kezelése jogellenes;
  b) az igénybevevő kéri;
  c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  d) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az igénybevevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az igénybevevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az igénybevevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az igénybevevő jogos érdekét nem sérti.

  Ha az Adatkezelő az helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  Az igénybevevő jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 
  A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az igénybevevő választása szerint - az igénybevevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

  Az adatkezelő az igénybevevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az igénybevevőel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Az igénybevevőket megillető jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levelet illetve info@materasso.hu  e-mail címre küld nyilatkozatot.

  Budapest, 2013.04.15.

  Materasso-2002 Korlátolt Felelősségű Társaság